رزمایش «مواسات حسینی» در تبریز - ندای سراب | ندای سراب